KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Barbara Wiśniewska prowadzącą działalność gospodarczą jako Przychodnia Weterynaryjna Fiolka z siedzibą w Warszawie przy al. Waszyngtona 26, NIP: 7961321128, REGON: 015536364 (dalej: Administrator).

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Państwa podczas wizyty weterynaryjnej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL.

Cel przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w ramach świadczonych usług weterynaryjnych, w tym w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji lekarsko weterynaryjnej wynikającej z diagnozowania i leczenia chorób zwierząt, działań profilaktycznych i kosmetycznych, a także z realizacji przepisów prawa (np. obserwacje weterynaryjne).

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • realizacji umowy o usługę weterynaryjną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Udostępnianie danych osobowych

Państwa dane możemy udostępniać:

 • osobom przez nas zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych w ramach upoważnień i w sposób zapewniających ochronę Państwa danych zgodnie z przepisami prawa,
 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru i innym),
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane (np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom realizującym usługi księgowe, podatkowe i prawne, podmiotom realizującym zlecone badania laboratoryjne) na podstawie odpowiednich umów zapewniających ochronę Państwa danych. Wykaz podmiotów dostępny jest pod adresem www.lecznica-fiolka.pl/wspolpraca.

Państwa dane nie są przekazywane agencjom reklamowym, Administrator nie przekaże też Państwa danych państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących farmakologii, archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Informacja o przysługujących prawach

Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do swoich danych
 • aktualizacji swoich danych
 • wycofania zgody skutkującym usunięciu swoich danych po ustaniu roszczeń, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych
 • przeniesienia swoich danych w celu przekazania innemu administratorowi danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.

Profilowanie

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Kontakt w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres Przychodnia Weterynaryjna FIOLKA, al. Waszyngtona 26, 03-910 Warszawa lub poprzez e-mail ado@lecznica-fiolka.pl.

Copyright © 2014-2023 by Fiolka - Przychodnia weterynaryjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Michał Stokowski